Steve Jobs

Published on 10/06,2011


Efa fantam-poko fantam-pirenena moa fa hoe lasa omaly i steve jobs, mpamorina ny orinasa paoma.  Efa betsaka ny hoe tribute sy hoe fahatsiarovana sy fanomezam-boninahitra bedabe eraky ny aterineto ho anazy. Tena olo-manga tokoa  ny lehilahy.  Za moa tsy manana hoe vokatra paoma na iray aza (hitako lafo be @ tsinapa le izy), izany hoe tsy dia fanclub be otran'ny hoe ankamaroan'ny be sy ny maro, fa na izany aza mba mijery izay voasoratra momba azy. Otran'ny hoe Michael Jackson ihany ee. Tsy te ho tavela ivelan'ny resaka enao refa mifankahita @ namana hoe tena lasa i lery dia mba mahita ho tenenina... 

Akory ary ny hagagako nahita an'ity kabarin'lery ity tao @ Stanford. Otran'ny hoe nanana talenta hoe "motivational speaker" koa lery an. Lava be le izy fa samia mamaky ze liana (azo adika @ GooGle ra ohatra ka...) fa ireto ny isan'ny mba nanohina kely ah hoe... tena marina tokoa.

Voalohany ary dia ny hoe:

Again, you can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.

Hoe, tsy ho hitanao mihintsy ny fifandraisan'ny lalana nizoranao eo @ fiainana raha tsy efa any aoriana any. Hoe ra tsy nisy an'izao mety tsy ho izao ny fiainako. Noho izany dia manana finoana @ zavatra ataonao fa indray andro any hitondra zava-tsoa eny fa na dia tsy mazava aza @ izao fotoana izao.

Faharoa,

Sometimes life hits you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don't settle.

Indraindray mety mitoraka briky eo @ lohanao ny fiainana. Aza kivy. Inoako marimarina fa ny hany zavatra tsy nampijanona ahy teo @ asako dia noho izaho tena tia ny zavatra nataoko. Mila mitady ny zavatra tiana eo @ fiainana, na eo @ asa io na eo fiainana aram-pitiavana. Ny asanao no hameno ny ankabeazan'ny fiainanao.  Ny hany lalana hampasambatra/faly anao dia ny finoana fa ny zavatra ataonao dia asa manezinezina, tsara tsy misy toy izany. Ary hany hahafahanao manao asa manezinezina dia ny fitiavana ilay asanao. Raha ohatra ka mbola tsy hitanao ilay tinao hatao dia aza mora mionona. Mitadiava. Toy ny zavatra hidiran'ny fo rehetra, ho fantatrao eo ihany rehefa hitanao ilay tena izy. Ary toy ny fifankatiavana rehetra dia mitombo sy mihatsara araka ny mahaela azy. Noho izany, aza mionona fa tadiavo foana mandra-pahitanao azy.

Fahatelo,

Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure - these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.

Ny fahalalako fa ho faty tsy ho ela aho no zavatra nanampy ahy be indrindra t@ fandraisako fanampahankevitra lehibe eo @ fiainako. Satria, ny zavatra hatahorana toy ny hoe hambo-po, fahafaham-baraka, fanatenan'ny olona amiko, faharesena, ireny rehetra ireny dia zava-poana ary kely dia kely mihoatra @ fahafatesana. Tsy misy zavatra ambony noho ny miaina. Ny fahafantarana sy fahatsiahivana fa ho faty ianao no hery lehibe indrindra hampatsiaro anao fa tsy misy zavatra hafa ratsy kokoa noho izany mety hitranga aminao ka anjaranao ny mandray an-tanana ny hoe hanaraka izay tinao, izay tondroin'ny fonao hatao.

Farany,

Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma — which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.

Voafetra ny fotoana ananao koa aza mandany andro miaina ny fiainan'ny hafa. Aza manaiky ho voafingan'ny dogma, izany hoe miaina @ vokatry ny hoe fieritreretan'ny hafa ny hoe tokony ho fomba fiainana. Aza manaiky ho totofan'ny hafa @ feony sy ny heviny ny feonao sy hevitrao. Ary ny tena ambony indrindra dia ny heo manana korazy sy ambom-po hanaraka ny ao amponao sy ny tsindrimandry ananao. Ireo no mahafantatra ny tena mety ho anjara sy lahatra ho anao. Ny ambiny manaraka ho azy.

Dia izay ee,
olon'ny fo izy ary fatany izay ataony.

RIP


Hevitra

Leave a Reply