Ny tolona, amin'ny anarany

Misavoritaka be ny eritreritro… mikasika ny zava-misy, asa na ilay hoe confinement manome faux-fahalalahana angaha. Bref, soratsoratana fotsiny eto izy… enganie mba hisy hamaky <= ianao io, futur moi ihany koa.

Raibe
Sarotra be ny mitsikera ny hoe ataon’i rafanja sy ny mpitondra satria krizy mafonja ary tena hoe tsisy hoe nateraka na hoe nohalehibiazina hiatrika zavatra toy izao.
 Raha tsisy confinement dia asa,  marina fa misy ny tsy ho faty fa tena mety ho aman’hetsiny no ho faty. Ny antsika hono kay azo isaina @ rantsa-tanana ny respiratoire artificiel.
Dia izay e, ankoatry ny hoe genocide sy hoe crime contre l’humanite… dia ny hoe raha ny RAD na havanao no lasa, ho vitanao ve ny hijery fotsiny?


Renibe
Raha asiana confinement anefa. Isika mazava fa firenena mahantra. Izay tsy vitan’ny corona, ho vitan’ny fahantrana. Marary ary ory ny fo maheno ny tantara hoe tantsaha mandeha an-tongotra adiny firy, hande hivarotra entana dia adiny 1 fara faha-betsany no afaka mivarotra. Sady reraka no maty antoka kanefa tsy afa manoatra. Mahatra ve moa ho aiza eo.
 Ra ianao tokoa moa no eo @ toerana: raha tsy mihinan-kanina siora fa ho faty, raha voan’ny corona mety misy chance tsy ho faty. Mazava ny lalana. Mety eo @ 2 na 3 volana eo ho eo @ fahatongavan’izany isika. Tsy maniry loza aho fa mety ady an-trano sy adim-poko no hiafaran’io. Dia miverina @ ilay aman'hetsiny teo ihany.

Diavolan-kolava
Asa ity raha hoe kobon’i rafanja fa aleo tenenina ihany ny hoe: mbola vao manomboka ny lalao eto amintsika.
 Mazava ve ny stratejia-antsika? Misy ireo manao hoe ekena fa tsy maintsy ho voa daholo ny rehetra fa atao ny confinement mba tsy hibosisika be loatra ny fidirana hopitaly dia mba hoe mahazo immunite tsikelikely ny firenena, mandra-pivoakan’ny vaksiny.  Ny antsika ve hoe ho fohanana tanteraka ny tsimo-karetina? dia ho hakatona firy volana izany ny aeroport? ho voatandrina ve izany? Asa, mila mivavaka ihany hoe tena mandaitra tokoa ilay covid-organics… mety gidragidra raha tsy izany.
Averiko indray: mety mbola volana maromaro no hiarahana miaina @ i corona. Ary mbola tsy manomboka akory ny vokatry ny tsy famokarana sy tsy fiodinan'ny toe-karena, nateraky ny confinement.

Audacity of hope
Diso mafinaritra ahy loatra ity kozin’ingahy  Obama ity. Ny hoe finoana, fanantenana amin'ny fiovana mafonja sy mavaitra… indrindra rehefa @ toetr’andro tsy manan-tsafidy toy izao ny mpiara-belona, mpiray tanin-drazana…
Apetraka eto ary ny fanotaniana sy resa-dresaka manitikitika. Ny tanjona dia ny hoe hanodinana an’ity krizy ity mba ho opportunitEs, sy tohatra hisian'ny tena fiaingana makany @ tany nampanantenaina

 • Mety misy opportunitE hanangonana donnees @ hoe baseline na hoe toerana farany ambany tiana ampiankarina @ politika ekonomika sy sosialy an’ny firenena ny fanomezana an’ilay hoe vatsy fanampiana ny tokatrano sahirana. Nahoana tokoa moa no tsy ho azo tohizana ireny na corona na tsy corona? tena hitako fa zavatra tsara be mihintsy ny nataon’ny Lula tany Brezily nanao zavatra hanampiana ny mahantra. Tsy voatery hoe vola na kaly fa na hoe asa na hoe trano na sanitaire na otran’zany…
  Eo ihany koa ny hoe mouvement an'ny vokatra/sakafo, ny habetsany sy ny hoe toerana hiaviany avy any ambanivohitra. Ny sektera informelle kely rehetra sy ireo izay mbola tsy voarefy hatr@ izay.
  Manomboka @ fananana donnees fiables, eny fa na dia hoe faritra vitsivitsy fotsiny aza... ny ahafaha manao zavatra lehibe kokoa, projections sy hoe cadrages macroekonomika.
 •  Tsy fotoan’ny hampifohazana ny hambom-po an’ny firenena ve izao? sady 60 taona no fahaleovan-tena.
 A la base (ozy ny tanora) tsy maintsy manomboka @ indostrialization foana ny fandrosoana.
 Nahoana isika no tsy mba afaka manosika hoe fambolena a grande echelle (bedabe ny hoe kere eto afaka 3 volana an — ary tsy afaka ny hividy/hanafatra any ivelany akory fa satria samy tsisy manana daholo). Misy firenena afrikana tena hoe izay tazaninao iray manotolo katsaka daholo. Na hoe akondro na vary na ovy na box… izany ve dia tsy vitan-tsika?

  Sektera segondera ireny. Manodina ankora ho zavatra ampiasaina eto @ tanana. 
Nahoana no tsy mba afaka mamorona zavatra eletronika? na hoe motera kely na fanamboarana machine fitotoam-bary aza tsy vita eto… nefa mino marimarina aho fa betsabetsaka ihany 
ny bandy/sipa avy any  @ polytech afaka mi-trav @ zany.
 Tsy ho vitan’ny gasy ve ny manamboatra hoe respiratoire vita gasy ohatra… Na tsy hoampiasaina zao aza mety ilaina foana izany any aoriana any.
 • Science and technology: izany koa ny hoe tsy maintsy atao fototry ny revolusiona.  Nareo ve tsy mba lasa saina na hoe mitsiriritra mahita an’ireny hoe  North Korea, na hoe Iran dia firenena faran’izay hoe voasazy sy hoe tsy afaka manao na inona na inona kanefa dia mbola lasa lavitra be mihoatra an’i Madagasikara ihany?

  Mila visionera ve vao hahita hoe mila manam-pahaizana, mpikaroka mifantoka @ zavatra eto an-toerana isika? ilaina ny teknisianina. Teknisianina liana @ fanaovana zavatra mifandraika @ ilain’ny firenena. Teknisianina tena izy. Ny antsika manko teknisianina mpanenjika boritra no tena betsaka.  Marina fa ilaina ny boritra fa ny zavatra atao sy ny vokatra no mbola ambony kokoa. Ilaina ho teknisianina ny teknisianina fa tsy ilaina ho atao sefo. Ny antsika ny hoe sefo sy deba foana no mahamaika.
 • Efa voamarika ve ny lalana sy hoe sektera stratejika antsika?
  Zavatra hifanarahana fa ho andrin’ny fandrosoana ka na iza mpitondra na iza mpanongam-panjakana ho avy eo dia hitandrina izany toy anakandria-maso avokoa.
  Aiza ho aiza ny hoe fahaleovan-tena ara-enerjia?

  Zao zao no mora ny solika… Mba misy fika hanosehana ny Jirama ve?
 • Na ho marina na ho diso ny visavisa fa ny manetsabe mbola hoavy @ corona, dia tokony miomana rafanja. 
sao dia tokony ampanjairina (a grande echelle) dieny izao ny fitaovana ho ilain’ny dokotera sy ny sage femme. Ho hilain’ny mpitandro filaminana.
  Ra vao ireo no tsy poinsa dia anarchie no mivoaka eo.
  Ny fanaovana test, tsy ho zakan’ny Institut pasteur irery io. Tena erreur goavana be mihintsy ny tsy fahampian’ny test. Tena mety tonga dia hirongatra be mihintsy io ra vao tsy ampy ny test. Nahoana no tsy aparitaka ny fahaiza-manao ny test? Mila fiofanana firy taona vao afaka manao an’zany? Tsy manana olona nga isika?
 • Decentralisation/Deconcentration
  tena  hitabe mihintsy ny difference rehefa hoe samy mandray an-draikitra ary omena fahefana/fahalalana hitantana ny diany ny any ampotony.
 Tsy ho zakan’ny di-doha sy baiko mihidina avy an-dapa io rehefa hiparitaka manerana ny nosy ny valan'aretina.
  Jereo fa misy firenena vitsivitsy somary miavaka @ ny nandraisany sy niantrehany an’ity corona ity. Dia mazava be fa tsy olona anakiray foana no omnipresent @ zao rehetra izao.

  Tsy ho @ corona ihany fa ny zava-drehetra ambiny, indrindra fa ny resaka sosialy sy ekonomika, izay hita fa tena ngoza lavitra.
 • Homme d’etat
  Marina alou fa nisy fivoarana ny fanarahan-dalana sy ny hoe minimum de semblance @ etat de droit eto amintsika… kanefa…
 somary mahagaga sy hoe mampa-tahotra ihany ny hoe otran’ny tsisy lalana na mba hoe loi de finance rectificative fotsiny aza navoaka fa tonga dia  “didy” daholo ny zava-drehetra.

  Tsy voatery manaraka ny tandrefana foana akory isika ary mety manana ny hoe fomba demokratika antsika isika fa zany hoe mitarika any @ diktatiora ny fikasokasohana lava loatra @ fahefana tsisy mpametra sy manara-maso.
  Tsy mba mahatalanjona anareo ve hoe na i Trump jiolamboto faran'ze zokiny iny aza ve tena tera-tsemboka mihintsy hanaovan'ny mpanao gazety azy. Aiza ho aiza @ izany isika?
  Rahoviana vao hisy minisitra ho tera-tsemboka sy ho toy ny boay kely miatrika mpanao lalana eny Tsimbazaza?
 • Fitiavan-tanindrazana
  Tsy fotoana tokony hanehoana ny tena hoe fitiavan-tanindrazana sy hoe fitiavana ny vahoaka tokoa ve izao?
 Ny role sy hoe asan’ny opposition no tiako hahatongavana eto.  
Ny ankamaroan’ny “mpi-adversaire” politika maneran-tany rehetra samy nikaon-doha ary miara-miasa @ fitondrana daholo satria hita fa tena latsaka lalina ny firenena. 
Mba aiza ho aiza isika? mbola ilay interet personnelle foana ve? asa…hevitra miady ve moa tsy hisy fa ny hoe mbola hifamingana ihany nefa efa loza mitatao be. Ny politika mivadika ady personnelle moa dia tsy lazaina intsony.
  Nareo ve tsy mba mitsiriritra mahita an’ireny hoe John McCain sy Joe Biden bandy akama be, nefa tena hoe sakay sy maso @ ideolojia ara-politika.
 Nahoana no mpinamana i Bush dadany sy i Bill Clinton kanefa ny iray no nanala ny iray teo @ fitondrana?

  Ra tsy misy stabilite politka eto tsisy zavatra vanona izany. Na IEM io na MAP na  emergence 2030… tsy rocket science izany ozy ny voanjo… Izay rehetra eo @ fitondrana tokony hahatsapa fa izy no ho mpanohitra rahampitso.
 • Nofy malagasy
  Asa ianareo raha mahatsikaritra ny hoe marketing sy hoe mythe any @ Bekitana ny @ hoe American dream.
 Izay averim-berina matetika hoe ity no tany hahafahan’ny tsirairay manan-tanteraka izay nofinofiny. Rehefa miasa mafy, milofo sy mikiry dia tsy maintsy tafita: arizato ampaosy no ho millionera. Dia lasa kolon-tsaina ary tena inoan’ny olona tokoa. Izany no mampiray hina sy hoe mampiara-mandroso ny rehetra.

  Tsy mba misy hoe Revy sy nofinofy Malagasy ve? 
Ny antsika manko dia ny hoe valala an-karona no mampalaza antsika. Izay mba tafiakatra sady tsy misitona ny hafa hiakatra fa mandetika aza. Ny hafa ihany koa tsy mba miezaka hiakatra fa ny hisitona ny tafiakatra hidina ihany koa…
  Misy teny malaza manao hoe vao mia mamiratra be ny trano raha misy labozia mamiratra mamindra afo hamiratan’ny labozia hafa. Tsy mampihena ny famiratanao ny famiratan’ny hafa. Vao mia aza mampitombo be ny famiratana miaraka.
  Asa mety hevitra tsara ihany ny manao “marketing” kely ny fampietanana ny fitiavan-tanindrazana. Izay manomboka @ fitiavana ny mpiara-belona. Miara-mientana, miaraka manova toe-tsaina, miaraka mandroso, miaraka samy tsy hanaiky ho resin’ny fahantrana, ho resin’ny corona.
  Ny mitabe tsy lanin'ny mamba hono. Tsy efa fotoana tokony hamerenana ny fihavanana tokoa ve izao. Ary raha refesinao @ fahafahanao manampy ny hafa ho tafita, ny hoe mahatafita anao? Raha tafita irery ianao dia tsy tafita izany. Raha mihoatra ny iray no miaraka tafita, noho ianao dia izay ianao vao tena tafita.

Atsipy ny teny, ampon’ny mahalala.
Mino marimarina aho fa tonga ny kihon-dalana izay hiarinan’ny firenena.
Hatr@ izay manko isika, isaky ny misy rotaka/krisy foana no hitrangan’ny mesia, na hoe faux-mesia manome faux-espoirs. Izay somary havanana @ fanonganam-panjakana fa resin-tory sy naka goka @ fitondrana makany any @ tombon-tsoa manokana avy eo. Dia miverina mivarilavo isaky ny 10 taona migrevy sy manongam-panjakana eto foana isika.
Amin'ity indray mitoraka ity kosa izany dia ny fiainana (sa hoe ny oniversa? na A/tra?) mihintsy no hitondra ny mesia. Na koa hoe mety hampa-lasa ho mesia antsika rehetra.
Eny, arahim-bavaka. Arahin’asa sy hoe fandavan-tena ary fahatokisana ihany koa.

*Soava tsaraha*

❤️ 🇲🇬 ❤️ 🇲🇬


c'est... resultament electionable

Lasa saina kely ah nahita an'le emission speciale an'i kala Oni tao @ TV plus t@ Alahady iny... euh non, tsy hoe manohana an'i rajao ah akory fa, tsy matiko lolo mintsy ee,,interessant be hoazy le izy ra vao le olona iny no miresaka,, hotness monster hahaha

Enfin bref, anisan'ny noresahany tao zany ny hoe, ny any andafy vetivety ny vokam-pifidianana dia tonga, fa aty amintsika mbola tsy tonga @ zany ny teknolojia... tao koa ny hoe sondage manahirana noho ny niveau an'ny education an'ny vahoaka sy ny hoe samihafa be mintsiny ny Andrenivohitra sy Ambanivohitra...

Dia lasa saina ah hoe fa nahoana tokoa ary... tsisy zavatra azo atao ve? misy ka,, ohatra:

Hevitra akoho 1: crowd-source ny vokam-pifidianana
manao app kely anakiray ahafahan'ny olona mi-report ny valim-pifidianana any @ biraom-pokotaniny... zavatra azo atao izao ny hoe manao USSD menu otran'ny mamahana kaonty ireny no ampisaina. Ohatra hoe taper *666# ra te hitatitra valim-pifidianana ^^ Sady tsy mila internet no mety @ finday foza. Refa misy reseau dia efa poinsa no sady hoe efa hain'ny olona ny manao azy... iny zany no anaovana collection an'le isam-bato, dia asiana site anakiray manambatra sy hoe mampiseho vokam-pifidianana... azo compliquer-na sy hoe hatsaraina araka ny fotoana sy budget ananana.
Ny tena tanjona eto dia hoe ze olona rehetra manatrika an'le fanisam-bato dia afaka mi-report doly ary azo anaovana statistika kely hoe ze mbe mpitatitra indrindra no rasina na hoe moyene... ahitana ny tendance izany na hoe ny valiny tena izy mintsy ary ee...  Mety hisy hi-abuser sy hoe automatiser na otr'zany fa misy fika techniquement sy hoe stratejia azo ketrehina hi-minimiser-na anzany

Hevitra akoho 2: app officielle ho fanangonana vokam-pifidianana
Tohiny sy hoe complement mifameno @ le hevitra 1 teo ihany ity. Tena manao app anaki-1 ahafahan'ny deleguE an'ny kandidat sy ny hoe biraom-pifidianana mi-login, mampiditra vokam-pifidianan sy/na mampiditra sary an'ny Proces verbaux... ity indray serieux kokoa ny securitE sy hoe mila internet...  mety hoe azo asiana android na otrn'zany ihany, afaka miandry tafiditra zone connectE vao mande wazy ny donnEes... mazava hoazy miaraka @ site fanaovana admin sy hoe hi-aggreger-na anazy rehetra ary ahafahana mahita ny valiny isam-pokotany azony vahoaka rehetra jerena sy hoe mora tadiavina.
Azo compliquer-na miankina @ budget sy hoe utilitEs an'le izy... Bref, ny tanjona dia hoe hanamorana sy hanafainganana ny fahatongavan'ny valim-pifidianana. Manome dispositif, alternatif ahafahana manamarina azy... ary indrindra indrindra afaka mijery ny valiny any @ toerana misy azy ny vahoaka rehetra...

Mazava hoazy misy vary misy latsaka ilay resaka fa mba hoe balise sy hoe step makany @ fisian'ny mangarahara ary koa mampiseho marina ny tena "safidim-bahoaka"... ary azo auditer-na :)

Tsy mba misy dolara kely ahafahana manao an'zany ve ao @ CENI ao? sa tokony mangataka?

Atsipy ny vilia, vaky!


C'est toi, l'homme

Asa raha efa hitanareo ity. Ted talk nataon'i Justin Baldoni, momba ny hoe kely endaka ny lelah be endaka... d'actualitE, tsara tadidiana, isan'andro isan'andro fa tsy @ 08 Martsa ihany. Tiako, zaraiko,

Azo jerena ao @ ted, ra mila dikan-teny soutitre eny ambany. Misy resaka maromaro mifandraika @ ilay lohahevitra koa.

voilu


happy lundi de valentine's day

 

Jereo eto

 

mila miandry kely ra slow ny conneksion an


One Billion Rising

Fantatrao ve ny hetsika One Billion Rising?
Io izany no hetsika vaovao aroson'ny Vday ho fanairana manezinezina ho ren'izao ntontolo izao ny fandavana ny fanambaniana, fikasihan-tanana, famonoana ary fametavetana ny vehivavy.


Mahatratra eo @ 1 tsitahisa eo ho ny vehivavy iharan'ny {fampijaliana} ka izay no nampitondraina ny anaran'ny ezaka hoe "1 tsitahisa mitraka".

Betsaka ny zavatra azo atao @ izany ary ny tanjona dia ny hoe ho fampitomboina be dia be ny hoe herin'ny fanairana ho manezinezina mba hisy fiantraikany fa tsy ho "passive" be loatra otran'ny efa natao hatrizay. Ny hetsika iray anisan'ny amporisihana dia ny hoe fanaovana dihi-tsy-ampoizina (flashmob) @ ilay hira: Break the chain  @ 14 Febroary izao @ toerana mety "misongadina/manaitra" ny olona. Ito ny fampianarana chore:

Mino sy manatena ah fa tonga dia hisy hampiely sy hitarika ity kozy ity an.
Somary gaga sy hoe oainina kely ah refa nahita fa kay ny ankamaroan'ny firenena hisy hetsika fa i Madagasikara dia tsy mba misy.
Asa re...  otran'ny nahavita zavatra sy hoe efa lasa lavitra isika t@ ity ezaka hoe fampihenana ny {fampijaliana} vehivavy ity. Tadidinareo ve le resaka Vday/vagina monologue taloha ireny?? izany no nofinofy sy rediredy fahizay. Mino ah fa mbola tsy maty ilay afo ao amintsika tsirairay avy. Otran'ny mafinaritra ra mba averina ndray ny tantara taloha an   oops, ze mazoto sy afaka sy tsara-sitrapo sy manaja-vehivavy no etanina mba handray hanjara sy hitarika

Ny adidy tsy an'olon-dratsy hono ry zalah a. Sady saint valentin an... ze tsy manana any @ le flashmob no manenjika moa ze efa manana dia tonga dia efa date vita wazy koa in moa. Tsinjatsinjaka @ dimy sy sasany eo Analakely ve dia tsy mba otran'ny tena romantika ihany an!

 


@ herin-taona ndray ee

ny mba ho faniriana dia ny hoe hivadika pejy vaovao metimety kokoa hoan'ny tanindrazana 
na ho ni-ni izany na ho na-na na ho ne-ne na ho no-no 

 

manaova fety finaritra!


supercalifragilisticexpialidocious

za koa, za koa!!!!
hatr@ zao mbola tsy nahita na zavatra iray aza t@ olympika... dia mba nijery t@ youtube hoe mba nanahoana tokoa ary ny ouverture ve mba nilay??
ouh la la hay ve ny mary popins ka british ee?  supercalifragilisticexpialidocious!!
andramo vakiana mivadika ozy le ol zay ra favo enao dia hoy ah hoe... tsotra kely: suoicodilaipxecitsiligarfilacrepus!!
eo @ 1 segondra dia haiko,, moi intellizan 

naika hijery ah hoe mba firy aza ny lahatsoratra naricisita nataoko tato... kay tena gidraka be fa efa maromaro ihany ny voasoratra tato hoy ilay kamo hanisa!!
dia mba manetsetra kely hoe misaotra anao ry blaogy... fa betsaka ny resadresaka, vetsovetso ary rediredy natao teto nampiala voly tanteraka... betsaka ary tena hisaorana an'A/tra ny nahafantarana namana teto fa tena fahasoavana tokoa satria ra tsisy an'itony dia mety tsy ho impossible be...
otran'ny hoe kiss goodbye be zany le izy lol kanefa tsy dia izany loatra fa mba te hanoratsoratra fotsiny eee... tsin tsin fa vôknin... lahatsoratra atokana hoan'ny fialam-boly... no sady iza no mahita kle efa manakaiky ny 21 desambra fara andro...

Dia zay eee, cheers to you my baby fialam-boly,

siempre siempre,

-simp


botrabotraness

Ny hoe lalan'ny fahamatorana hono dia hoe tsy maintsy mandalo phase tsy hay azavaina ny olona fa dia ekena fotsiny hoe izany no izy mba hahatonga azy @ tena hoe izy -- true self -- satria na ho ela na ho haingana dia hiseho eny ihany ny tena izy aminy araka ny efa voasoratra (@ soratra masina)  lol lava be sady lalina be zany fehezateny izany an... parler pour ne rien dire ozy le olona izay

Tsy izany fa tonga @ lesona inevitable ah hoe ny botrabotra no toe-batana tian'ny olona kokoa. Asa, mety hoe misy hifandraisana @ hoe fahaterana izy io -- tena efa matotra ah zao   taloha ah zany hoe tena categorika hoe **no fat chics** ireny tena hoe top model ireny no tena @ le oui!! [akatony kely ny maso dia ampiasao ny imagination ]
dia tsy hay tsony fa tampotampoka tao lasa otran'ny hoe skil be sy tsisy jerena wazy tao ny top model... mety hoe le standard andrizareo koa no niezaka ho skil ee... fa dia lasa hoe tsy milay ndray ny model kle... sa hoe za no lasa hendry sy matotra  metimety kokoa ny hoe botrabotra

Eo  @ kolotsaina malagasy aloha dia efa nozarina mihintsy hoe ny "taviny sy volony" no idealy ra mbola sipa mpitovo enao izany... refa manambady indray enao ka hoe skil dia efa eee lazain'ny olona hoe mijaly ampanambadiana. Izany hoe tsy misy mitsiriritra ny fiainanao fa vao mia ara misy mitsetra hoe ee dia mijaly ity zanako vavy  donc, ra gasy enao ka hoe eto madagasikara dia... mitotoa koba hatavy!!

dia  mipetraka ary ny fanotaniana hoe tsara tokoa ve ny botrabotra ee?? d'abord in aloha no atao hoe botrabotra ee?? aiza ny seuil ilazana hoe obese ity olona ity sa botrabotra?? sa hoe ze sipa manitona fotsiny dia botrabotra par definition
Misy ny hoe body mass index... io izany dia karazana mesure kely handrefesana ny hoe sahan'ny tavy @ olona iray... izay miankina @ hoe halava, lanja, taona ary ihany koa hoe lelah sa vevavy... Ny fetra dia hoe ra latsaky ny 18.5 ny score-nao dia skil enao izay. Manelanelana ny 18.5 sy 25 ny atao hoe sipa milay. Manelanelana ny 25 sy 30 ny botrabotra ary mihoatra ny 30 dia hoe aorony ny entana

Tsindrio eto ra handrefy ny tenanao ianao.

Dia samia mandini-tena @ izay hoe manin ary no tsy mba faly amiko sy miferin'aina foana vao mahita anah ity vadiko ity... na hoe manina no mihena andro aman'alina ny isan'ny tsssssssssssss tssssssssstttt azoko tato ho ato.
Ny valiny dia tsotra:
* soit enao skil, latsaky ny 18.5
* soit enao obese, mihoatra ny 30
* soit enao diso soira loatra

ary superficial be za zany an... efa hoe ny beaute interieure no mi-compte naaaaaannn mba ho fahasambaranareo mpamaky (araka ny mahazatra) no hanolorako an'ity lahatsoratra ity
za alou score 26, i'm safe
ze mihoatra ny 30 ny score tsy mahazo mamaly eto *censored* za hirara: jereo eto.
vazivazy irain-dalana fa tena serieux io an, ndana manao regime sy mijery dokotera ra mihoatra ny 30... sao dia mahazo lahatsoratra RIP eto vao hoe ahoana sy ahoana ny  @ ahoana.


Jhay sia

@ izao fikasako ho lasa Andriamanitra  izao moa...
dia mba nijerijery sarin'i jesoa tao @ Google ah...
dia lasa nijery resaka momba an'i  jesoa mintsy no niafarany eee...
dia nahita laharan-dahatsoratra  mampifandray an'i jesoa sy ny finoana hafa... karazana temoinage an'ol le izy fa afaka jerena @ Google tsirairay avy eo, ny fahamarinany sy otran'zany...

asa nareo ra mba efa nandefa fisainana momba ny Andriamanitry ny hafa fa dia gaga be ah nahita an'ilay izy... kay le, ary betsaka mintsy ny zavatra momba an'i jesoa tsy fantatro...

lava be fa tanisaiko fotsiny... fantatrareo ve fa:

* ny jiosy (jodaisma) dia manaiky fa nisy i jesoa fa zany hoe tsy A/tra izy ary ry zareo dia mbola miandry ny tena mesia ho alefan'i A/tra dadany (Yahweh/Jehovah), mesia tena izy hatr@ izao...

* ny silamo dia manaiky fa nisy i jesoa fa zany hoe mpaminany fotsiny izy fa tsy A/tra...

* ny hindu dia mandray an'i jesoa ho toy ny olomasina... satria nanao fahagagana sy niaina en bon hindu izy...

* ny budhista dia mandray an'i jesoa ho toy an'i budha ihany hoe karazana mampianatra nga sa hoe facilitateur manoro lalana @ le fiainana budhisma ee...

* ny sikh (le olona be volombava manao sarin-doha hafahafa avy inde ireny) dia tsy misy hifandraisana betsaka @ i jesoa fa juste hoe azo comparer-na hoe karazana mpanaza lalana i jesoa raha oharina @ ilay hoe guru nanak  (otran'ny budhism ihany). 

ity koa misy rohy milaza ny hoe toerana mety nitsahan'i jesoa... mety honohono fa juste hoe interessant be fotsiny...

dia in koa re ee??
jesoa sy maria magdalena -- hot stuff 

mazotoa mamaky ee,

 


Can we date?

 

Ho fanomanana ny st-val @ erin-taona:

fitadiavan-taolan-tehezanolojia  loooooooollll
aza kivy ra tsy siora enao hoe tokony miaraka @ ity olona ity ve za?
c'est tro compliquE  

enjoy,

-s.

ps: tsindrio ny sary dia hihangoza 


tag: Movember!!


Ny movember dia fanakambanana ny teny hoe volom-bava sy novambra hiaraka.  Izy ity moa izany dia hetsika natao hanairana sy hampafantarana ny cancer @ lehilahy manokana dia ny cancer an'ny prostate sy ny cancer an'ny voaplosy. 

Izy ity izany dia otran'ny hoe mifanohitra @ hoe cancer an'ny nono hoan'ny vevavy ee. Dia izay no nahatonga an'le hetsika hoe mandritra ny volana novambra iray manotolo dia manisy moustasy ny lelah izay hoe zavatra iray mampiavaka azy @ vevavy izany ee... Tsy hoe midongy attention akory fa juste hoe: we matter!! sy hoe mba hanetanana ny vevavy koa, otran'ny hoe ra vao miresaka nono enao dia liana wazy ny lelah alt asa, ra miresaka volom-bava ve dia tsy mba ho liana koa ny vevavy? altalt

@ firenena francophone moa otran'ny tsy dia misy an'io fa zavatra tena fundraising sy hoe karazana kilalao kely mafinaritra (misy prizes) hanohanana an'le cause hoe an'le cancer hoan'lelah ilay izy @ firenena sasan-tsasany hafa... izay mbola tsy tonga eto amintsika alou... asa, mba firy izao ny olona mahafantatra fa mety voan'ny cancer ny voaplosy?? 

Ka izao ary, ity misy challenge kely hoan'ny lelah malagasy rehetra eto @ blaogasifera:

Asongadino ny zavatra iray mampiavaka anao @ vevavy @ vatanao 

Dia izao ny sarotra @ le challenge: asehoy sary eto @ blaogy izany zavatra izany, miaraka @ lahatsoratra kely fanetanana momba ny fanatsarana ny fahasalaman'ny lelah indrindra @ lafiny cancer**... karazana tagy kely hoan'ny lelah io izany hoe defi kely: raha ohatra ka mampaniry volom-bava enao dia manaova post mampiseho an'le volom-bava... ra ohatra ka hoe tena volon-tongotra dia asehoy ihany koa... ra tena hoe ny entana dia ie, asio boxer fotsiny dia asehoy ny mahalelah anao altaltalt

Avoakako @ faran'ny volana novambra nenah... possibly volom-bava, miankina @ hoe maniry tsara sa tsia... en attendant, amparitao: misy ny cancer hoan'lelah manokana ary mila mahafantatra an'izany ny tsirairay (eo @ le rohy ambony io misy fanazavana bedabe rehefa mifidy firenena iray misy an'le contest enao -- misy pejy facebook ihany koa)...

Ka ahoana, sahy sa tsy sahy??
alao hery fa ny adidy ho vita, ny fahafinaretana ho azo alt 

alt

ps: hoan'ny vevavy: jereo eto
     Change the face of man's health!! alt

(**) in moa ny dikan'ny cancer @ teny gasy ee??


5 years baby, 5 years!!

Feno dimy taona ny zanako re olona aaa yayyy!!!!

Tsy tsaroana akory ny hoe nandady sy ny bekonetaka sy ny fiaretan-tory alt toa lehibe sahady izy ity  alt

Betsaka ihany izay adalana vita teto izay... ny bilan ve? awesoooome!!
Ny mandritra ny 5taona manaraka? vinavina fantatra fa tsy ho atao: ahena ny rediredy dia mba balancer-na ireo sokajy mbola vitsy kely ny lahatsoratra ao anatiny... 

Ny vinavina ho atao: tsy ovaina ny zotra editorialy: miresaka an'izao rehetra izao, sauf resaka asa... dia ho atao lahatsoratra 2 isak'erinandro izany, ny zoma/sabotsy resaka rapida, maivana, juste bon weekend moa ny alahady/alatsinainy resaka mavesatra kokoa... efa nandramana essai teknika otran'ny metimety ihany ka asa ra ho araka alt

dinner's on me!! alt
manja be ny revy teto tao anatin'izay 5 taona izay, mankasitraka mankatelina antsika rehetra niara-nandihy sy nifanala teto... dia manatena, miandrandra, mirary ary manasa antsika rehetra hankafy ny 5 taona manaraka... simplex simplax simplux simplox simplix alt 

Ny gateau, hira tiako be tany @ 5 taona lasa tany: ï»¿Nickelback - Far Away

Always,

alt alt

-simp


Blaogy simply

 

 

Androany 31 Aogosotra moa izany ny andron'ny blaogy, dia araka ny mahazatra, andro anetanana ny mpitoraka bolongana rehetra mba hampafantatra blaogy anaki-5  @ mpamaky... tsy dia hanao an'izay loatra ah, araka ny mahazatra ihany koa,  fa hitohy hanentana antsika hiblaogy. Tsy hoe bezizo ah fa tena mihena otran'ny fean'antitra ny mpitoraka activa eto @ blaogasifera. Marary be mintsy ny foko  

Blog Day 2010

 

Haiko koa anefa fa misy olona maromaro vitsivitsy, vaovao sy taloha,  te hanoratra mafy mahita ny lahatsoratra ataon'ireo akanga sisa nanamborana mamelona ny afo hidonaka eto @ blaogy.com, fa hoe misalasala noho ny antony marosamihafa... dia mba hoe ande ah hanao lahatsoratra mitantara ny mikasika ny antony sy fombafomba fataoko eto @ i baby fialam-boly. Ho famporisihana sy fankaherezana hamelona indray ilay afo mitsilopilopy ao amintsika ary koa mety fanazavana misimisy kokoa ho an'izay misalasala. Atolotra ho antsika rehetra ee... lavalava  fa zarazarao ny fotoana hamakiana azy!

Is blogging cool?
Asa, efa naheno daholo angambany isika an'le kozy hoe ny blaogy anie zavatra mba nalaza kely fotsiny tany @ 5taona lasa tany fa zao otran'ny hoe bandy vendrana sy tsy maharaka film izay variana @ zany e. Tsy haiko, mety marina izany, ny lamody miovaova araka ny toetr'andro. Kanefa hoy aho hoe tsy tokony ho raisina ho lamaody na hoe zavatra hatao mba hampalaza ny blaogy. Hoe hampitombo ny niveau an'ny "coolness" ao aminao izany. Ny tena marina tsisy afa-tsy i jentl** irery (sy soanja) no nazaka sipa teto. Noho izany tsy azo ampiharina eto angamba ilay hoe "aza variana na midonaka fa teto doly ny ol no naka" an. Mba tsy hisian'ny fahadisoam-panatenana no tena tiako hahatongavana hoe ho lasa role ra miblaogy. Tsia an!

Blog for a cause, blog for a reason
Ie, aza miblaogy raha tsy mahita antony manosika anao hiblaogy, raha tsy mahita hoe zavatra iray manokana misongadina aminao tianao ho zaraina @ hafa. Tsy hanjary ny dia raha ohatra ka hoe "impulsion" fotsiny no itondrana an'izany satria vetivety dia lefy raha hoe fahatairana tampotampoka tsy ampiheverana fotsiny no nanosika anao hitoraka. Izany koa anefa tsy midika fa hoe mila antony tena goavana be ary mila tena resy lahatra vao tokony mitoraka enao. Indraindray eo ampandrasana vao tena mahita ny atiny ary lasa hoe tia wazy an'le izy. Ny tiako tenenina hoe tsy voatery antony goavana be hoe hanampy ny kilema  na hoe  fanoherana  na ho any na tsy hoany na'i Ra8/tgv akory fa na hoe fitiavana manjaitra na hoe manao tantara (coucou maeva ) na hoe resaka fiainana andavan'andro fa misy challenge kely tsy mitovy @ hafa, na tsisy koa aza tsy manin fa manome torohevitra mety mahasoa ny hafa... @ ilay film julie and julia iny zao resaka kaly ny anazy... tsy haiko ee, ny anah izao dia hoe resaka manala azy sy hoe tsy tiako ho faty ny blaogasifera.

You don't need to be talented
Ito koa zavatra tena mandiso hevitra be ny olona matetika. Tsy voatery hoe mpanao gazety na hoe mpanoratra boky na hoe poeta sy mpandalina haisoratra vao afaka miblaogy. Tsia an!
Rehefa manana antony hanoratana enao, araka ny efa voalaza etsy ambony, dia afaka manoratra. Aza matahotra fa mivoatra ary mihatsara tsikelikely au fur et a mesure manao an'zany enao. Otran'ny le mianatra mande ihany io ee. Misy hoe mandady alou zay vao mande izay vao afaka miazakazaka izay voa manao jeux olympika.

Be committed
Ny tena olana, amiko aloha an, @ blaogy dia ny fandrindrana ny fotoana. Satria matetika enao kamo, rehefa mazoto anefa tsisy inspiraka... dia lasa hoe maty wazy le blaogy avy eo... ny vahaolana tsotsotra dia otran'ny projet atao rehetra ihany ee. Mila organization tsotsotra. Hoe rehefa tonga ny inspiraka dia soratana avy hatrany anaty bloc notes kely ilay hevitra idee general io izany... dia rehefa misy fotoana dia soratana @ izay ilay lahatsoratra. Tsy tonga dia avoaka fa tahirizina atao en stock, hoe itsinjovana ny vody andro merika refa tsisy inspiraka enao dia iny no avoaka... ra misy inspiraka moa dia jerena kely fotsiny hoe iza no mety kokoa sy hoe manaraka ny vanin'andro. Ny resaka bonne annee izao tsy dia mety loatra ra avoaka 26 juin ohatra...

You don't have to be original
ie, tsy nisy conseil de ministre na conference national nandidy hoe rehefa manao  blaogy resaka sakafo i ketaka dia tsy mahazo manao resaka sakafo intsony i peta. Averina indray fa tsy ny hoe ho malaza no tanjona fa plutot hoe ilay sens an'ilay hoe mifandray sy mifampizara @ olon-kafa. 

Still
Mety hoe marina daholo izany rehetra izany kanefa mety manampy sy mamporisika kosa ra mba misy signe hoe mba misy mamaky sy mba "malaza" ny zavatra soratana ee. Marina izany, olombelona daholo isika ary taitra sy miraika @ fihetsika asehon'ny mpiara-belona sy olona ivelany. Ireto ary misy tips vitsivitsy nosoratan'i By Brenna Ehrlich and Andrea Bartz tao @ section blogging an'ny CNN -- nofitiniko fa ataovy translate @ GooGle ra mila dikan-teny malalaka:


* Ataovy specific ny lohahevitra global:
Tsy dia mety loatra ilay blaogy hoe general be hoe resahina daholo i babay sy lohavohitra ee. Ny resaka tsy voatery hoe ferana fa zany hoe tokony ho orienter-na @ lohahevitra  na hoe  "devise" anakiray izany. Rehefa resaka hatsikana dia ataovy hatsikana fa aza atao vary amin'anana hoe asiana resaka tena serieux be momba ny krizy politika. Ra hiresaka krizy politika dia ataovy hatsikana ihany koa izany... mora manana identite kokoa enao raha mijanona  @ zavatra anakiray. Ohatra hoe ra vao misy miteny hoe what if izany zao dia tonga dia izany doty doty izany no any antsaina pre 

* Socialize
Tsy ho "malaza" mihintsy enao raha ohatra ka mijanona @ tenanao irery. Otran'ilay hoe tsy hahazo asa eo mihintsy enao na dia faran'izay tena competent azany raha ohatra ka tsy mi-postuler @ offre izay misy. Tsy voatery hoe manatrika Tana miblaogy (tsara be ra afaka manao an'zany) fa hoe mba mamela hafatra any @ blaogin'olona  na hoe miditra group sasan-tsasany any @ facebook na hoe toerana iray fihaonan'ny mpiblaogy ee. Ohatra hoe eto @ blaogy.com izao ra eto enao no miblaogy dia tsy maintsy hitan'ny olona rehetra satria mivoaka eo @ page d'acceuil... afaka atao status update @ facebook koa ny rohy @ lahatsoratrao dia mba itan'ny namana ohatra...

* look good
Mba fidifidio izay template ampiasaina sy ny lokon'ny  soratra mifandraika aminy. Mba ho azo jerena ilay blaogy. Amiko manokana rehefa tsy bordel hoe mikorotana sy feno be loatra ilay pejy dia sa va sa va izay. Ny loko fotsiny no ampiadiana dia efa bonne. Eto @ blaogy.com manokana dia afaka ovaina araka izay hitiavanao azy mihintsy ny endrika. Mila mi-google css kely fotsiny...

* Don't be shy
Avoay ary asehoy ny talentanao. Asiana sary kely na hoe video kely raha ohatra ka azo atao izany. Ny hoe manasongadina an'ny zavatra ataonao izany ee. Ohatra hoe manao gateau ohatra dia mba asiana sary kely. Manjaitra dia otran'zany koa. Resaka fitaterana krizy politika dia otran'zany koa...

* Be controversial
Ny fanana hevitra mifanohitra @ be sy ny maro indrindra no tena mampalaza ny blaogy.  Aza matahotra izany fa tonga dia potsero ny voamasony. Ohatra hoe: "any andakozia ny toerana sahaza ny vehivavy?" mba eritrereto anie ee, iza no tsy hamoaka hevitra @ izany?


 

Ka inona no manakana anao tsy hiblaogy?

Amen 

 

 

** tairo mba anao cours any @ i toi any ny bandy, mety sa tsy mety? 


simp of persia

 

zavatra...  marina
zavatra...  misy
zavatra...  mantatrao

firy moa androany?


Tonga Soa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maeva74... Ndimby A... Yes, Vote

 

T@ volana Aogositra ah zany rehefa nieritreritra ny hoe hanao blog day dia hoe aleo ireo blaogy famakiko manokana kanefa tsy dia hametrahako comms firy no ho hataoko @ ity taona ity. Tsy vitako moa ilay izy satria somary nisy contraintes kely. Efa natomboko t@ vakiraoka ihany fa nihemotra nihemotra foana dia farany najanoko satria lasa ilay daty... Moa koa hoy ah hoe mba misy dikany ve ity kozy ity satria t@ herintaona ah tsin nanao antso avo hoan'ireo blaogy maty mangingina tao... ny vokany? vao  mia nitombo jokotra tsikelikely ireo izay mba namelo maso ny anaran'ny blaogasifera

Dia soa fa nisy ny atao  hoe BOMBS, sao dia mbola tsy nifidy ianao? ireto misy blaogy anakiroa izay azonao  safidiana. Blaogy famakiko matetika na dia tsy hita mivantana aza fa fanclub ah.

i Ndimby A

Mpanao editorial resaka politika ao @ Tribune i leiry. Zany hoe eo @ 2 ou 3 posts isan-kerin'andro eo ho eo.  Midika moa izany fa efa mandalo mason'olona 2 fara fahakeliny ny zavatra avoakany, na dia hoe @ editorial aza. Mba hilazana fotsiny hoe somary professionel izy, ary manana support mediatique matanjaka kokoa noho isika vahoaka majinika.

Dia hanotany nareo hoe dia inona aza no aton'ny mbola hanaovan'le adala be ity pub hoan'io tary io?
Ny valiny dia tsotra fotsiny satria tiako izy tsy hitanareo manamora zavatra be ve io valinteny io... izay tsy nitia taminareo, no aoka hitoraka azy ireo ooo fitiavana blaogy fa sao dia hisy hiteny hoe niova taranja eo ndray ah an 
Ny tena antony dia hoe, mafana fo be lery. Izy izany no otran'ny hoe equivalent an'i Jentl fa zany hoe OLP somary objectif.  i Jentl moa tsy hizoviana @ tsika intsony. Zany hoe  tsy azo fidiana fotsiny  izy @ ity taona ity araka ny voalazan'ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana. Fa ra misy ny olona tokony ho hajaina sy handohalihana eto @ blaogasifera dia mino marimarina aho fa tsy maintsy tafiditra ao ny lehilahy. i Ndimby indray dia somary mitovitovy @ izay, zany hoe tena resy lahatra sy mafana fo, fa izy @ teny faran'ny tsy hay fotsiny. No izy ihany koa dia miady manokana ny @ hoe tetezamita ikambanana, tsy an'ny atsy tsy an'ny aroa. Tsy misalasala manakihana an'iza na iza refa misy antony mazava, na i tgv io, na i ra8  na ry zafy sy deba aza... Efa manomboka mivoaka ny krizy moa isika izao fa azonareo jerena ny lahatsorany. Hoe efa hatr@ volana Janoary tany lery no hoe somary "mahitsy filaza" sy consitant @ position neutre noraisiny teo @ krizy.


i Maeva74

Izy indray no mpampiala voly manan-talenta eto @ blaogy.com. Efa tsy hizoviana @ tsika  tsony tokoa ngamba ny momba an'i rado, ilay fitiavako fahiny o?
Eto angamba dia tsy mila manao pub intsony ah fa fantako fa ny ankamaroantsika izay mpandalo eto @ blaogy.com dia mamaky, secretement, ny blaoginy daholo.

Ny antony tena hanohanako azy dia satria mpankafy tantara aho.  Ny tantara moa dia anisan'ny hoe fanalana voly sy hoe fampitana soatoavina eo @ taranaka fara mandimby. Otran'ny hoe angano ihany izany fa somary realista kokoa no hoe mahaliana sy mampangitakitaka ee.
Tena hitako hoe fahabangana be eto @ blaogasifera ny hoe olona iray ihany no tena mba manao tantara eto kanefa dia mahaliana tokoa izy ireny. Asa ra tadidinareo ilay hoe tadiom-pitiavana  iny, efa elaela ihany izay. Lainga lainga fa tena tsy nisy izay tsy nankafy an'iny kosa ngambany ee. Dia avy eo nisy  ilay tantaran'i Soanja iny koa. Efa tsy ao intsony moa ilay izy fa nogidrain'zala i kala soanja... mampatsiaro ny ambiansa teto fahiny ee... good old days... mba aiza doly nareo ireny ee... miverena re olona o.

Soa aloha fa misy an'i kdom izay manomboka manatevin-daharana an'i maeva74.  Izy moa tsy dia tena mi-se specializer @ hoe tantara ary efa nambarany fa tsy ny tantara irery no mamaritra ny blaoginy kanefa dia mamporisika tanteraka aho hoe tsara fa tohizo. Deraina tokoa ny ezaka hitondra fahafinaretana sy zava-tsoa hoantsika mpamaky.

Eto aloha dia somary asiana basy atifitra an'i maeva kely ihany. Eny efa niresaka isika momba an'lay mise en forme kanefa mbola tsy ampy le izy an... anisan'ny mampazoto ny olona mamaky ny blaogy ny mise en forme hoe madio sy manitona ary mora vakiana. Ka aza kivy ndriko fa mba jerijereo ihany ny momba an'izay.

Ampiko kely hoe tiako kokoa ra somary atao lavalava, hitanao otran'ny @ serie ireny hoe misy saison 6 na 7 eo ho eo, episodes 20 na 24 isaky ny saisons ny tantara iray vao tapitra. Fangatahana sy fitiavana manokana ny ahy fa ndry no mahita izay mety any.  Ho antsika mpamaky kosa dia ankafizo fa tena manan-talenta tokoa izy. Mbola vao nanomboka tsy ela akory ny hoe fitia antsokosoko, ka ndana haingana enjeo fa sao dia tara train eo ka tsy maharaka 


Dia aza adino ny mi-BOMBs an. Nominer-o ny blaoginareo, na izay blaogy tinareo.
Misy miteny hoe za ve dia hifaninana @ blaogy efa fanta-daza. Eny, mila misy mifidy betsaka ny blaoginao, izany hoe mila ezaka kely mampafantatra ny blaoginao ianao. Tsia, ihany koa satria ny antony iray anasiana ny hoe mpitsara dia ny mba hoe hi-balancer-na an'zay hoe blaogy malaza sy be mpamaky, versus hoe ny contenu an'ilay blaogy marina... ka hoy ah hoe aza manaiky resy tsy miady izany... VOTE VOTE VOTE!!


simplexology

Birds flying high, you know how I feel...
Fish in the sea, you know how I feel...
Stars when you shine, you know how I feel...

Feno telo taona androany i baby fialam-boly ka dia manasa antsika  hitsikitsiky sy mi-chin-chin (moralement) eto doly.   Akanjo vaovao indray ny cadeau d'anniversaire-ny. Mbola tsy vita tsara. Ohatra ny fanaovana komantera sy ny titra sasany otran'ny mbola tsy mety. Naika asiako "motto" kely koa eo ambanin'ilay hoe "Fialam-boly" ngoza be io fa otran'ny mbola acrobatie be ny manao an'le izy ka aleo @ manaraka ngambany. Sady mbola tsy fantatra ilay fehezan-teny kely atao eo...

Bedabe mintsy ny zavatra saika ho lazaiko ny mikasika ny reforme izay atao @ ity blaogy ity fa saingy hoe tena nandany andro be ny nanolo akanjo an'lery dia tsisy tadidiko tsony ny  ankamaroany. Lazaina @ manaraka ngamba izay adino na avela ho @ erin-taona indray.

Ny voalohany izany dia somary atao blaogy misy dikany @ izay ity zazakely ity. Efa telo taona tsin, tokony alefa mianatra any @ Jardin d'enfant @ izay   Zany hoe mety tsisy dikany ihany aloha fa mba hoe misy dikany @ mpanoratra ngambany. Nisy olona niresaka tamiko izay izay dia ozy hoe raha tsy manao zavatra "crazy",  sy hoe "huge mistake" mintsy enao dia lasa "boring" (zany hoe ennuyeux, tsy cool) wazy. Raha mbola tsy ni-sentir hoe misedra ny mafy (overwhelmed) @ zavatra mitranga enao dia mbola tsy niaina izay... noho izany rehetra izany ary dia aza omena tsiny raha misy gidragidra mitranga eto... I'm giving a meaning to my life... 

Mbola projet doly izany fa sao dia misy manatena be eo an. Cela va de soi hoe "censored" ny zavatra perso be   @ izao aloha dia fanaperana ny vary mangatsiaka no ezahina.  Ny posts rehetra efa noeritreretina hatao... ireny tagy tagy mbola tsy vita ireny koa (quoi que mety mitohy hatr@ erin-taona ngamba ny sasany noho ny antony tsy haiko)... bref, ny tiako tenenina hoe ny tsisy dikany ngambany no misy dikany amiko  zany hoe tsy hisy fiovana firy eto afatsy ny hoe mety hiezaka ny andefa fisainana lavitra @ izay ny mpamaky rehefa manao tsisy dikany ah... satria...

Satria... tsy haiko... tsy hitanareo hoe ilay zavatra kely hiomehezana  ireny ve no tena mampilay an'le blaogy. Genre ny style an'jentl hoe zavatra tsisy hifandraisany anaki2 no indray tantaraina... na le mifainty otran'i DotMg sy imaintikely... na le resaka tsisy introduction, tsy fantampiaviana an'i ikalakely... titra tsy misy ifandraisany...  yeah, we rock like that, u know  u like it! 

Farany, ny komantera dia ezahintsika atao araka ilay hevitra milay be iny.  Zany hoe lasa tsisy an'ilay nomerao kely tsony ity template ampiasaiko ity. Ka dia ovaina kely hoe raha ps iray ihany no ampiasaina fa asiana nomerao kely any @ farany. Ohatra hoe raha i simp no manoratra voalohany dia manao hoe simp1. Izay tonga faharoa dia simp2... Flexible ilay izy fa tsy voatery manao an'zay akory isika fa ze mety aminao te hametraka hevitra atao... ny message tiako ampitaina fotsiny dia ny hoe indraindray tsara kokoa raha ny hevitra no ampiadiana fa tsy ny ps... sinon, tsy manin koa ra samy mampiasa ny ps-ny aby.

Dia izao ary,  tadidinareo ve ilay hiran'i Ny ainga le hoe Ankadifotsy iny? le hoe avy eny Ampandrana lery nanatitra sipa nakeny Ambohipo. Kay ho any Tamatave le sipa ny ampitso... dia tsy nifankahita intsony ry zareo... tsy haiko hoe inona ny hidiran'zany eto aloha fa vao henoko vao eo fotsiny... oooooo oooooo ooooo le fond otran'ny hoe Joe Dassin, na hira 60's ireny eee... sssssssssssss lasa ah kan... siora doly eee

peace out,

 


Tantsaha Wannabe

 

Asa ianareo raha mba toa ahy fa izaho dia mieritreritra lava hoe diso kariera. Zany hoe tsy mahatombotsiraka no tena marina e. Ze ataoko rehetra otran'ny tsy tiako doly...  te ho kosmolojista hanadihady ny niforonan'izao tontonlo izao ee... hianatra ny fiforonan'ny olona  sy ny dinaozoro ee... toa efa lany andro @ zavatra hafa ny hatanorana vao tonga saina hoe diso lalana ah letia ee. (tohiny)


Note A Moi Meme

 

"jerem-potsiny toy ny tany nahalavoana"... (tohiny)


Kamo Be

 

 

  (tohiny)


Vohikala 101...

 

... mety ilaina indrindra.

 (tohiny)


test


2008, Two Thousand and Cake

 

Tratry ny taona eeeeeeeee
  (tohiny)


Fantatrao ve?

 

Nanomboka namaky ity boky fianarana kabary nosoratan'i  Andriamiarana Mbolatiana, fantatra @ anarana hoe  Mbola-Namana, mitondra ny lohateny hoe "Malagasy Mikabary Mitahiry ny Soatoavina" aho. Mafinaritra be ilay izy ary mahaliana tokoa. Ao @ pejy faha-9 no hoentiko eto.Proudly Malagasy (tohiny)


404 Error

 

Not Found
 

The requested URL / was not found on this server.


Playlist

 

Apetrako ato ity fa hadinoko foana refa mitady hira henoina, indrindra  fa @ RVG. Tsy milahatra fa izay tonga ao an-tsaina na heno tonga de ampidirina ato.

 (tohiny)


Fialam-boly

 
Tongasoa eto amin'ny fialam-boly. Blaogy iray, andraiketana ny tontoloko sy ny adalako,  anasana antsika  namana tsy ankanavaka. Misaotra anao be dia be nandalo sy nitsidika teto.  Tongasoa, ankafiizo  ary  Laughing

Hita etsy @ "menu" (karazan-tsakafo atolotra) etsy ankavanana ny rohy maromaro Isan-karazany. Singanina manokana amin'izany ny  lahatsoratra nampidirana farany:

"; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; ?>
this is the first line
this is the second line

Mizara efatra  ny sokajin-dahatsoratra mahaliana hitanao ato. Ao amin'ny  Rediredy   no ahitana ireo lahatsoratra resabe, vinavina sy zava-mahaliana ary tsetsatsetsa tsy aritra. Diary no misy ireo zavatra manamarika ny andavan'androko ary iozifol no ametrahana ireo zavatra ilaina na mety misy ilana azy maika. Ao @ praivety kosa no asiana ireo zavatra ahy sy momba ahy manokana.

 (tohiny)


1 2 3 ... 25 26 27  Manaraka»