Ny tolona, amin'ny anarany

Published on 04/23,2020

Misavoritaka be ny eritreritro… mikasika ny zava-misy, asa na ilay hoe confinement manome faux-fahalalahana angaha. Bref, soratsoratana fotsiny eto izy… enganie mba hisy hamaky <= ianao io, futur moi ihany koa.

Raibe
Sarotra be ny mitsikera ny hoe ataon’i rafanja sy ny mpitondra satria krizy mafonja ary tena hoe tsisy hoe nateraka na hoe nohalehibiazina hiatrika zavatra toy izao.
 Raha tsisy confinement dia asa,  marina fa misy ny tsy ho faty fa tena mety ho aman’hetsiny no ho faty. Ny antsika hono kay azo isaina @ rantsa-tanana ny respiratoire artificiel.
Dia izay e, ankoatry ny hoe genocide sy hoe crime contre l’humanite… dia ny hoe raha ny RAD na havanao no lasa, ho vitanao ve ny hijery fotsiny?


Renibe
Raha asiana confinement anefa. Isika mazava fa firenena mahantra. Izay tsy vitan’ny corona, ho vitan’ny fahantrana. Marary ary ory ny fo maheno ny tantara hoe tantsaha mandeha an-tongotra adiny firy, hande hivarotra entana dia adiny 1 fara faha-betsany no afaka mivarotra. Sady reraka no maty antoka kanefa tsy afa manoatra. Mahatra ve moa ho aiza eo.
 Ra ianao tokoa moa no eo @ toerana: raha tsy mihinan-kanina siora fa ho faty, raha voan’ny corona mety misy chance tsy ho faty. Mazava ny lalana. Mety eo @ 2 na 3 volana eo ho eo @ fahatongavan’izany isika. Tsy maniry loza aho fa mety ady an-trano sy adim-poko no hiafaran’io. Dia miverina @ ilay aman'hetsiny teo ihany.

Diavolan-kolava
Asa ity raha hoe kobon’i rafanja fa aleo tenenina ihany ny hoe: mbola vao manomboka ny lalao eto amintsika.
 Mazava ve ny stratejia-antsika? Misy ireo manao hoe ekena fa tsy maintsy ho voa daholo ny rehetra fa atao ny confinement mba tsy hibosisika be loatra ny fidirana hopitaly dia mba hoe mahazo immunite tsikelikely ny firenena, mandra-pivoakan’ny vaksiny.  Ny antsika ve hoe ho fohanana tanteraka ny tsimo-karetina? dia ho hakatona firy volana izany ny aeroport? ho voatandrina ve izany? Asa, mila mivavaka ihany hoe tena mandaitra tokoa ilay covid-organics… mety gidragidra raha tsy izany.
Averiko indray: mety mbola volana maromaro no hiarahana miaina @ i corona. Ary mbola tsy manomboka akory ny vokatry ny tsy famokarana sy tsy fiodinan'ny toe-karena, nateraky ny confinement.

Audacity of hope
Diso mafinaritra ahy loatra ity kozin’ingahy  Obama ity. Ny hoe finoana, fanantenana amin'ny fiovana mafonja sy mavaitra… indrindra rehefa @ toetr’andro tsy manan-tsafidy toy izao ny mpiara-belona, mpiray tanin-drazana…
Apetraka eto ary ny fanotaniana sy resa-dresaka manitikitika. Ny tanjona dia ny hoe hanodinana an’ity krizy ity mba ho opportunitEs, sy tohatra hisian'ny tena fiaingana makany @ tany nampanantenaina

 • Mety misy opportunitE hanangonana donnees @ hoe baseline na hoe toerana farany ambany tiana ampiankarina @ politika ekonomika sy sosialy an’ny firenena ny fanomezana an’ilay hoe vatsy fanampiana ny tokatrano sahirana. Nahoana tokoa moa no tsy ho azo tohizana ireny na corona na tsy corona? tena hitako fa zavatra tsara be mihintsy ny nataon’ny Lula tany Brezily nanao zavatra hanampiana ny mahantra. Tsy voatery hoe vola na kaly fa na hoe asa na hoe trano na sanitaire na otran’zany…
  Eo ihany koa ny hoe mouvement an'ny vokatra/sakafo, ny habetsany sy ny hoe toerana hiaviany avy any ambanivohitra. Ny sektera informelle kely rehetra sy ireo izay mbola tsy voarefy hatr@ izay.
  Manomboka @ fananana donnees fiables, eny fa na dia hoe faritra vitsivitsy fotsiny aza... ny ahafaha manao zavatra lehibe kokoa, projections sy hoe cadrages macroekonomika.
 •  Tsy fotoan’ny hampifohazana ny hambom-po an’ny firenena ve izao? sady 60 taona no fahaleovan-tena.
 A la base (ozy ny tanora) tsy maintsy manomboka @ indostrialization foana ny fandrosoana.
 Nahoana isika no tsy mba afaka manosika hoe fambolena a grande echelle (bedabe ny hoe kere eto afaka 3 volana an — ary tsy afaka ny hividy/hanafatra any ivelany akory fa satria samy tsisy manana daholo). Misy firenena afrikana tena hoe izay tazaninao iray manotolo katsaka daholo. Na hoe akondro na vary na ovy na box… izany ve dia tsy vitan-tsika?

  Sektera segondera ireny. Manodina ankora ho zavatra ampiasaina eto @ tanana. 
Nahoana no tsy mba afaka mamorona zavatra eletronika? na hoe motera kely na fanamboarana machine fitotoam-bary aza tsy vita eto… nefa mino marimarina aho fa betsabetsaka ihany 
ny bandy/sipa avy any  @ polytech afaka mi-trav @ zany.
 Tsy ho vitan’ny gasy ve ny manamboatra hoe respiratoire vita gasy ohatra… Na tsy hoampiasaina zao aza mety ilaina foana izany any aoriana any.
 • Science and technology: izany koa ny hoe tsy maintsy atao fototry ny revolusiona.  Nareo ve tsy mba lasa saina na hoe mitsiriritra mahita an’ireny hoe  North Korea, na hoe Iran dia firenena faran’izay hoe voasazy sy hoe tsy afaka manao na inona na inona kanefa dia mbola lasa lavitra be mihoatra an’i Madagasikara ihany?

  Mila visionera ve vao hahita hoe mila manam-pahaizana, mpikaroka mifantoka @ zavatra eto an-toerana isika? ilaina ny teknisianina. Teknisianina liana @ fanaovana zavatra mifandraika @ ilain’ny firenena. Teknisianina tena izy. Ny antsika manko teknisianina mpanenjika boritra no tena betsaka.  Marina fa ilaina ny boritra fa ny zavatra atao sy ny vokatra no mbola ambony kokoa. Ilaina ho teknisianina ny teknisianina fa tsy ilaina ho atao sefo. Ny antsika ny hoe sefo sy deba foana no mahamaika.
 • Efa voamarika ve ny lalana sy hoe sektera stratejika antsika?
  Zavatra hifanarahana fa ho andrin’ny fandrosoana ka na iza mpitondra na iza mpanongam-panjakana ho avy eo dia hitandrina izany toy anakandria-maso avokoa.
  Aiza ho aiza ny hoe fahaleovan-tena ara-enerjia?

  Zao zao no mora ny solika… Mba misy fika hanosehana ny Jirama ve?
 • Na ho marina na ho diso ny visavisa fa ny manetsabe mbola hoavy @ corona, dia tokony miomana rafanja. 
sao dia tokony ampanjairina (a grande echelle) dieny izao ny fitaovana ho ilain’ny dokotera sy ny sage femme. Ho hilain’ny mpitandro filaminana.
  Ra vao ireo no tsy poinsa dia anarchie no mivoaka eo.
  Ny fanaovana test, tsy ho zakan’ny Institut pasteur irery io. Tena erreur goavana be mihintsy ny tsy fahampian’ny test. Tena mety tonga dia hirongatra be mihintsy io ra vao tsy ampy ny test. Nahoana no tsy aparitaka ny fahaiza-manao ny test? Mila fiofanana firy taona vao afaka manao an’zany? Tsy manana olona nga isika?
 • Decentralisation/Deconcentration
  tena  hitabe mihintsy ny difference rehefa hoe samy mandray an-draikitra ary omena fahefana/fahalalana hitantana ny diany ny any ampotony.
 Tsy ho zakan’ny di-doha sy baiko mihidina avy an-dapa io rehefa hiparitaka manerana ny nosy ny valan'aretina.
  Jereo fa misy firenena vitsivitsy somary miavaka @ ny nandraisany sy niantrehany an’ity corona ity. Dia mazava be fa tsy olona anakiray foana no omnipresent @ zao rehetra izao.

  Tsy ho @ corona ihany fa ny zava-drehetra ambiny, indrindra fa ny resaka sosialy sy ekonomika, izay hita fa tena ngoza lavitra.
 • Homme d’etat
  Marina alou fa nisy fivoarana ny fanarahan-dalana sy ny hoe minimum de semblance @ etat de droit eto amintsika… kanefa…
 somary mahagaga sy hoe mampa-tahotra ihany ny hoe otran’ny tsisy lalana na mba hoe loi de finance rectificative fotsiny aza navoaka fa tonga dia  “didy” daholo ny zava-drehetra.

  Tsy voatery manaraka ny tandrefana foana akory isika ary mety manana ny hoe fomba demokratika antsika isika fa zany hoe mitarika any @ diktatiora ny fikasokasohana lava loatra @ fahefana tsisy mpametra sy manara-maso.
  Tsy mba mahatalanjona anareo ve hoe na i Trump jiolamboto faran'ze zokiny iny aza ve tena tera-tsemboka mihintsy hanaovan'ny mpanao gazety azy. Aiza ho aiza @ izany isika?
  Rahoviana vao hisy minisitra ho tera-tsemboka sy ho toy ny boay kely miatrika mpanao lalana eny Tsimbazaza?
 • Fitiavan-tanindrazana
  Tsy fotoana tokony hanehoana ny tena hoe fitiavan-tanindrazana sy hoe fitiavana ny vahoaka tokoa ve izao?
 Ny role sy hoe asan’ny opposition no tiako hahatongavana eto.  
Ny ankamaroan’ny “mpi-adversaire” politika maneran-tany rehetra samy nikaon-doha ary miara-miasa @ fitondrana daholo satria hita fa tena latsaka lalina ny firenena. 
Mba aiza ho aiza isika? mbola ilay interet personnelle foana ve? asa…hevitra miady ve moa tsy hisy fa ny hoe mbola hifamingana ihany nefa efa loza mitatao be. Ny politika mivadika ady personnelle moa dia tsy lazaina intsony.
  Nareo ve tsy mba mitsiriritra mahita an’ireny hoe John McCain sy Joe Biden bandy akama be, nefa tena hoe sakay sy maso @ ideolojia ara-politika.
 Nahoana no mpinamana i Bush dadany sy i Bill Clinton kanefa ny iray no nanala ny iray teo @ fitondrana?

  Ra tsy misy stabilite politka eto tsisy zavatra vanona izany. Na IEM io na MAP na  emergence 2030… tsy rocket science izany ozy ny voanjo… Izay rehetra eo @ fitondrana tokony hahatsapa fa izy no ho mpanohitra rahampitso.
 • Nofy malagasy
  Asa ianareo raha mahatsikaritra ny hoe marketing sy hoe mythe any @ Bekitana ny @ hoe American dream.
 Izay averim-berina matetika hoe ity no tany hahafahan’ny tsirairay manan-tanteraka izay nofinofiny. Rehefa miasa mafy, milofo sy mikiry dia tsy maintsy tafita: arizato ampaosy no ho millionera. Dia lasa kolon-tsaina ary tena inoan’ny olona tokoa. Izany no mampiray hina sy hoe mampiara-mandroso ny rehetra.

  Tsy mba misy hoe Revy sy nofinofy Malagasy ve? 
Ny antsika manko dia ny hoe valala an-karona no mampalaza antsika. Izay mba tafiakatra sady tsy misitona ny hafa hiakatra fa mandetika aza. Ny hafa ihany koa tsy mba miezaka hiakatra fa ny hisitona ny tafiakatra hidina ihany koa…
  Misy teny malaza manao hoe vao mia mamiratra be ny trano raha misy labozia mamiratra mamindra afo hamiratan’ny labozia hafa. Tsy mampihena ny famiratanao ny famiratan’ny hafa. Vao mia aza mampitombo be ny famiratana miaraka.
  Asa mety hevitra tsara ihany ny manao “marketing” kely ny fampietanana ny fitiavan-tanindrazana. Izay manomboka @ fitiavana ny mpiara-belona. Miara-mientana, miaraka manova toe-tsaina, miaraka mandroso, miaraka samy tsy hanaiky ho resin’ny fahantrana, ho resin’ny corona.
  Ny mitabe tsy lanin'ny mamba hono. Tsy efa fotoana tokony hamerenana ny fihavanana tokoa ve izao. Ary raha refesinao @ fahafahanao manampy ny hafa ho tafita, ny hoe mahatafita anao? Raha tafita irery ianao dia tsy tafita izany. Raha mihoatra ny iray no miaraka tafita, noho ianao dia izay ianao vao tena tafita.

Atsipy ny teny, ampon’ny mahalala.
Mino marimarina aho fa tonga ny kihon-dalana izay hiarinan’ny firenena.
Hatr@ izay manko isika, isaky ny misy rotaka/krisy foana no hitrangan’ny mesia, na hoe faux-mesia manome faux-espoirs. Izay somary havanana @ fanonganam-panjakana fa resin-tory sy naka goka @ fitondrana makany any @ tombon-tsoa manokana avy eo. Dia miverina mivarilavo isaky ny 10 taona migrevy sy manongam-panjakana eto foana isika.
Amin'ity indray mitoraka ity kosa izany dia ny fiainana (sa hoe ny oniversa? na A/tra?) mihintsy no hitondra ny mesia. Na koa hoe mety hampa-lasa ho mesia antsika rehetra.
Eny, arahim-bavaka. Arahin’asa sy hoe fandavan-tena ary fahatokisana ihany koa.

*Soava tsaraha*

❤️ 🇲🇬 ❤️ 🇲🇬


Hevitra

Leave a Reply

Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article